Пошук
Анонс подій
29.05.2018
день - Свято випуску до школи. Свято випуску до школи. Організатор:Відділ освіти Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Новоосинівський, Глушківський, Петропавлівський ДНЗ
день - Прийом матеріалів на участь у конкурсі з визначення опорних закладів освіти Куп'янського району. Прийом матеріалів на участь у конкурсі з визначення опорних закладів освіти Куп'янського району. Організатор:Відділ освіти райдержадміністрації Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Відділ освіти райдержадміністрації
09:00 - ДПА учнів 9-х класів з української мови. ДПА учнів 9-х класів з української мови. Організатор:Відділ освіти Час проведення:29.05.2018 09:00 Місце проведення:ЗЗСО району
09:00 - Відкриття роботи пришкільних закладів відпочинку. Відкриття роботи пришкільних закладів відпочинку. Організатор:Відділ освіти Час проведення:29.05.2018 09:00 Місце проведення:ЗЗСО району
30.05.2018
31.05.2018
Докладніше
Посилання
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Публічна інформація | Положення про відділ освіти
Положення про відділ освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

13.11.2013  № 531

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Куп´янської районної державної адміністрації

 

1. Відділ освіти Куп´янської районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який  утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови районної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів Харківської обласної державної адміністрації та Куп’янської районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями відділу освіти є:

участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та    науково-технічного    потенціалу    з    урахуванням   національно-культурних,соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

забезпечення моніторингу у сфері освіти;

впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток  району;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво і контролює діяльність навчальних закладів (в межах повноважень, визначених законодавством України);

2) координує роботу навчальних закладів з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

3) аналізує стан освіти, розробляє відповідні районні програми, організовує і контролює виконання цих програм;

4) прогнозує потребу району у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, формує замовлення на їх підготовку, укладає договори з вищими навчальними закладами про підготовку педагогічних кадрів;

5) керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

6) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

7) організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів,    проведення   атестації   педагогічних   працівників   і   керівних   кадрів навчальних закладів, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

8) вживає заходів щодо забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

9) забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

10) впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, враховує регіональний компонент у змісті освіти, вносить пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

11) організовує роботу з формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

12) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

13) залучає  до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

14) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

15) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання та праці учасників навчально-виховного процесу, забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи;

16) вживає заходів щодо захисту законних прав та інтересів дітей, у тому числі, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

17) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучених коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

18) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед дітей;

19) організовує  діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

20) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

21) координує роботу в межах компетенції з використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти;

22) вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

23) розглядає  питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

24) забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

25) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі;

26) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

27) здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

5.Відділ освіти має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

вносити в установленому порядку пропозиції з питань організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

організовувати та проводити в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати                   (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього та інтелектуального потенціалу району;

представляти в установленому порядку інтереси районної державної адміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними  підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

7. Відділ освіти в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови Куп’янської районної державної адміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Відділ освіти проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

8. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до діючого законодавства головою районної державної адміністрації за поданням першого заступника голови районної державної адміністрації та погодженням з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

9. Начальник відділу освіти повинен мати вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах в навчальних закладах або у місцевих органах управління освітою не менше 5-ти років.

 

10. Начальник відділу освіти:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність перед   головою районної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису підрозділів галузі освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу освіти, закладів освіти ;

здійснює добір кадрів;

подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності та вчителів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;

забезпечує захист персональних даних;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Начальник відділу освіти має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, погодженим з першим заступником голови районної державної адміністрації та директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Під час відсутності начальника, його обов’язки покладаються на заступника начальника відділу освіти.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, при відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.

13. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється інформаційно-методичний центр та будинок дитячої та юнацької творчості, як структурні підрозділи відділу, які діють відповідно до положення про них.

14. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету.  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань і затвердженої для районної державної адміністрації граничної чисельності працівників.

15. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби, кутовий штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                 О.Панікар

                                                        оригінал підписано

 

 

Жадановська 

Приєднані документи:

Проект розпорядження.doc
Переглядів: 230
Дата публікації: 11:24 25.09.2014
Версія для слабо- зорих